മുട്ടയുണ്ടോ ചുമയും കഫക്കെട്ടും മാറ്റും കഫം ഉരുക്കി കളയും ഒറ്റമൂലി Health Tips #Kitchentips#ottamooli

ചുമയും കഫക്കെട്ടും മാറ്റും കഫം ഉരുക്കി കളയും ചുമന്നുള്ളി ടോണിക് …