കഫക്കെട്ടും ചുമയും മാറ്റും കഫം ഉരുക്കി കളയും ചുമന്നുള്ളി ടോണിക് |Health Tips #OTTAMOOLI #Kitchentips

HOMEMADE COUGH SYRUP |HOMEMADE COUGH SYRUP FOR BABIES TODDLERS & KIDSCOLD FEVER HOME REMEDIES …